Očista prostoru

Očista prostoru

V každé místnosti, bytu, domě či na pracovišti se časem nashromáždí velké množství negativní, stagnující energie ve formě nižších vibrací. Tyto energie vznikají z nedorozumění, konfliktů jak verbálních, tak myšlenkových, negativních pocitů, emocí, úzkostí, sebelítostivých stavů a strachu. Mohou se shlukovat kdekoli v prostoru, venku i na člověku.

Samozřejmě existují negativní zóny v bytě nebo domě, ale většinou se jedná o místa, kde se něco zlého stalo, o místa prokletá a podobně. Na těchto místech zůstává energie plná bolesti, strachu, zloby, nenávisti, pomstychtivosti, zoufalství. Ve většině případů zde zůstávají duše zemřelých, které zde z nejrůznějších důvodů setrvávají.

Když žijeme v takovém prostředí, velmi negativně to působí na naši psychiku a zdraví.

Provedením očistných či neutralizujících rituálů je možné místo a prostor očistit a nechat působit vyšší energie a vibrace.Purge of the area

In each room, apartment, house or workplace a large amount of negative stagnant energy in the form of lower vibration accumulate over time. These energies arise from misunderstandings, conflicts, both verbal and intellectual, negative feelings, emotions, anxiety, and fear self-pity states. They can clump anywhere in space, outdoors and people.

Of course there are negative zones in the building, but it is usually a place where something bad happened a cursed place and so on. At these locations there remains energy full of pain, fear, anger, hatred, revenge, despair. In most cases, the souls of the dead remain there, for various reasons.

When we live in such an environment, it affects our psyche and health very negatively.

By performing purge rituals or neutralizing rituals it is possible to clean the place and space leave higher energy and vibrations to operate.