Feng Shui zařízeného bytu či domu

Feng Shui zařízeného bytu či domu

Pomocí Feng Shui lze a je na místě harmonizovat i už zařízený byt nebo dům. Změny můžeme dělat i bez bourání, přestaveb a výměny nábytku. Harmonizaci provádíme pomocí barev, doplňků, podpůrných prostředků, rozmístění nábytku, vůní, hudby a symbolů, které působí nejen na psychiku, ale i na zdraví člověka. A v neposlední řadě Feng Shui ovlivňuje kvalitu života.

Feng Shui zařízeného bytu či domu se provádí v několika krocích

 • Kontrola a následné napravení toku Qi energie, aby její pohyb byl harmonický s přiměřenou rychlostí. Qi přináší do prostředí život bez stagnace.
 • Harmonizace prostoru podle světových stran. Světové strany jsou jedním z nejdůležitějších aspektů pro rozvržení jednotlivých místností v půdorysu domu či bytu. Jsou také určující při orientaci psacích i jídelních stolů a postelí. Světové strany udávají barevnost celého domu i bytu. Správný výběr barev patří k nejdůležitějším aspektům kvalitního Feng Shui. Barvy působí jak na psychiku člověka, tak i na fyzické procesy v těle. Barvy jsou také důležité pro celkové pojetí interiéru z hlediska designu.
 • Nalezení programovacích míst, tzv. čaker bytu/domu.. zde lze realizovat své plány a sny.
 • Nalezení vhodného okamžiku. Každý start má svůj nejvhodnější okamžik, vykročení ve správný moment, který ovlivní dlouhodobý úspěch počínajícího.
 • Nalezení vyváženosti mezi jang a jin (dynamiky a klidu), jednotlivé místnosti se řídí podle své funkce.
 • Nalezení oblastí života každého z nás – vztahy, rodina, zdraví, kariéra a hojnost.
 • Rozmístění nábytku se řídí podle účelu jednotlivých místností a obyvatel daného prostoru. Hledáme nejlepší místo pro sedačku, postel, jídelní stůl, psací stůl, skříně, jednotlivý nábytek, ale i např. květiny a obrazy.Feng Shui in an already furnished apartment or house

Using Feng Shui can harmonize an already furnished apartment or house. You can even make without demolition, rebuilding and replacement of furniture. Harmonization is performed using color, accessories, means of support, placement of furniture, fragrances, music and symbols that affects not only the psyche, but also the human health. Finally, Feng Shui affects the quality of life.

Feng Shui in an already furnished apartment or house

 • Check and correct the subsequent flow of Qi energy so that the movement is harmonious with reasonable speed. Qi brings the environment to life without stagnation.
 • Harmonization of space by cardinal directions. The cardinals are one of the most important aspects of the layout of the rooms in the floor plan of the house or apartment. They are also considered in the orientation of writing and dining tables and beds. The cardinal directions indicate the color of the entire house or apartment.
 • The selection of colors is one of the most important aspects of quality Feng Shui. Colors affect the human psyche and the physical processes in the body. Colors are also important for the overall concept of interior design perspective.
 • Finding the programming places (chakras) of the apartment/house.. here you can achieve your goals and dreams.
 • Finding the right moment. Each start has its most convenient time, a step in the right moment, which will affect the long-term success in the beginning.
 • Finding the balance between yin and yang (dynamic and still), single rooms are governed by their function.
 • Finding areas of our lives - relationships, family, health, career and abundance.
 • Furniture arrangement is governed by the purpose of each room and residents of the area. We are looking for the best place for sofa, bed, dining table, desk, wardrobe, furniture individual, but also for example flowers and pictures.