Feng Shui podnikání

Feng Shui podnikání

V podnikání můžeme Feng Shui využít při stavbě firmy, výběru místa pro firmu, zařizování interiéru a v neposlední řadě ovlivnit kvalitu vztahů na pracovišti, výkonnost, správná rozhodnutí, způsob komunikace, týmovou spolupráci, neustálý přísun zakázek a zákazníků a výborných nápadů. A samozřejmě hojnosti ve všech podobách.

I na pracovištích upravujeme tok energie Qi, umístění pracovních stolů, harmonizujeme prostředí a oblastí souvisejících s prací a podnikáním.Feng Shui business

In business, we can use Feng Shui in company building, selecting a site for the company, arranging the interior and last but not least, affect the quality of relationships on the workplace, performance, sound decisions, communication, and teamwork, constant flow of orders and customers, and great ideas. And of course forms of good vibes.

Also on workplaces we adjust the flow of Qi energy, location, work tables, balancing the environment and related areas of work and business.